Privacy Policy


DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de website http://www.delille.be , uitgebaat door DE LILLE NV (hierna ook “wij” of “ons”). Wij verzoeken u vriendelijk de inhoud van deze disclaimer in samenhang met de privacyverklaring (te raadplegen op http://www.delille.be) aandachtig te lezen alvorens u op enigerlei wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. De inhoud en informatie op deze website

De informatie beschikbaar op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn in de huidige staat en zonder enige garanties. Het gebruik van de website en van de op deze website beschikbare informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud of informatie, noch over de beschikbaarheid van deze andere websites. Derhalve kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze andere websites.

2. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Er kunnen zich echter onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens hieronder).

Wij leveren inspanningen om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen echter de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Wij kunnen geen ononderbroken toegang garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstverlies etc. Behoudens voor zover zulks naar Belgisch recht onmogelijk is, is onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze website beperkt tot het bedrag van de betreffende transactie met een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tenzij de wet een nog lagere beperking toelaat.

Niets in deze disclaimer sluit onze aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog, lichamelijke schade, grove fout en dood.

Klachten naar aanleiding van het gebruik van de website worden slechts aanvaard indien zij schriftelijk worden overgemaakt binnen een termijn van vijf werkdagen nadat de betreffende gebreken zijn vastgesteld.

3. Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ons of andere rechthebbenden en mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van ons.

4. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te wijzigen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de website en/of via e-mail en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 2 april 2014.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze disclaimer is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

6. Contactgegevens

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen:

Adres: .Hulstsestraat 2, 8860 Lendelede...............

E-mailadres: info@delille.be

Telefoonnummer: 056738080.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website http://www.delille.be, uitgebaat door DE LILLE NV (hierna ook “wij” of “ons”). Wij dragen zorg voor uw privacy en zijn verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens die u op deze website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Wij handelen steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U wordt vriendelijk verzocht deze privacyverklaring (in samenhang met onze disclaimer, te raadplegen op http://www.delille.be) te lezen om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mede te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals bepaald in deze privacyverklaring.

1.1. Verzameling van persoonsgegevens

Via deze website worden persoonsgegevens (waaronder uw naam, adres en e-mailadres) over u verzameld wanneer u een contactformulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u een catalogus online bekijkt, wanneer u foto’s doorstuurt, wanneer u een offerte aanvraagt en wanneer u bestellingen plaatst.

Na de gegevensverzameling registreren wij bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

1.2. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die door u via de website worden meegedeeld en door ons worden verzameld, enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, uw bestelling uit te voeren en de gevraagde nieuwsbrieven te sturen. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kunnen wij uw e-mailadres ook aanwenden om commerciële informatie te versturen over onze producten en diensten.

1.3. Partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De persoonsgegevens kunnen door ons eveneens worden verwerkt in een land buiten de Europees Economische Ruimte.

Wij wijzen u op het feit dat de door u op publieke plaatsen geposte gegevens, zoals informatie op een blog of commentaren op een discussieforum, door iedereen kan geconsulteerd worden..

1.4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens van de klant zullen niet langer worden bewaard dan 12 maanden na registratie door de klant.

2. Gebruik van uw e-mailadres

Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons te contacteren (zie hieronder contactgegevens).

3. Gebruik van cookies

Op deze website worden zogenaamde “cookies” (kleine deeltjes informatie die door de browser op de computer van de klant worden opgeslagen) gebruikt. De cookies zijn slechts van tijdelijke aard en worden gewist van zodra de klant de browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om de klant op deze website te laten navigeren. Het gebruik van cookies kan door de klant worden uitgeschakeld via de instelling van uw webbrowser. Het is echter mogelijk dat deze website dan niet meer correct functioneert.

4. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om kosteloos te vragen welke persoonsgegevens door ons werden verzameld. U kunt desgevallend de gegevens kosteloos laten corrigeren. U dient zich bij het contacteren (zie hieronder contactgegevens) afdoende te identificeren.

U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

5. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 2 april 2014..

6. Contactgegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens. Voor verdere inlichtingen of opmerkingen:

Adres: ..Hulstsestraat 2, 8860 Lendelede.

E-mailadres: info@delille.be

Telefoonnummer: 056738080
What are cookies?

A cookie is a small file that a web server saves in your computer’s browser or mobile device when a website is visited. A cookie contains a unique code that allows your browser to be recognised. Cookies can be saved by the web server of the website you visit or by partners working together on a website. The website server can only read cookies it has saved itself. It has no access to other information on your computer. The intention of cookies is to make interaction between the visitor and the website easier and quicker. They also help the visitor to navigate between the different parts of a website.

Cookie policy

The following is a list of cookies used on this website.

If you do not allow the use of cookies, some functions and pages will not work as expected. This website has no control over any cookies spread by third parties.
  • First-party cookies are made or sent by this website during your visit.
  • Third-party cookies are made or sent by a third party during your visit to a web page (e.g. cookies from Google, Twitter and Facebook).
  • Functional cookies make sure of the proper working of the website (e.g. cookies for login or registration, language preferences). Functional cookies are counted among the first-party cookies.
  • Performance cookies are put on the website for statistical, social and commercial purposes or to create general user profiles. Performance cookies help to make surfing more convenient, simple and user-friendly. These types of cookies can be either first-party or third-party cookies.
  • Cookies for statistical purposes register the pages visited on the website (e.g. Google Analytics);
  • Cookies for social media ensure that the content of the website visited can be shared on social networks such as Twitter, Facebook, Google+, etc.
  • Permanent cookies: stay on the hard disk for a long, pre-defined period or until you remove them. They are activated each time you visit the website that sent you the cookie. This applies chiefly for cookies from social media. Permanent cookies are usually performance cookies.
  • Session or temporary cookies: make a surfing session easier. These are activated when you open the browser and deactivate when you close the browser. When you close the browser all session cookies disappear. Session cookies are generally functional.
More information about cookies

You can refuse the installation of cookies in your browser settings. You can also delete already installed cookies from your computer or mobile device at any time. You can find more information about this under ‘Help’ in your browser.
This website uses cookies The website of De Lille nv uses functional cookies. In case of analysing our traffic or advertising, we also place cookies that share information about your use of our site with our analytics partners, our social media and advertising partners, who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
Show details Hide details